logo
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
logo

Terminology and Translation of Publications/A publikációk terminológiája és fordítása

Kurzus leírása

The aim of the course is to familiarise PhD students with translation techniques, terminology databases, and the specialised translation skills essential for publishing in a foreign language. The training will provide practical and theoretical knowledge as well – we will introduce the translation market, CAT tools, machine translations, discuss the use of artificial intelligence, the pitfalls of translating into a foreign language, and suggest databases, best practices.

A kurzus célja a doktoranduszhallgatók megismertetése a fordítási technikákkal, a terminológiai adatbázisokkal, az idegen nyelven való publikáláshoz elengedhetetlenül szükséges szakfordítási ismeretekkel. Az előadás során gyakorlati és elméleti ismereteket is nyújtunk – bemutatjuk a fordítópiacot, a fordítástámogató szoftvereket, a gépi fordítást, beszélünk a mesterséges intelligencia használatáról, az idegen nyelvre való átültetés buktatóiról, javaslunk adatbázisokat, bevált gyakorlatot.

Link to join (Please copy it to your browser!): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQzNzQyMTItYmYxNi00NmFhLThiNTAtZTA5Yjg2MTEyMzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2204a536c0-0de0-4b27-82ea-99f8f4d7a74b%22%7d 

Kurzus kimenete

After completion of the course, you will be able to make a rational decision about whether to entrust the translation of your study to a professional or do it yourself, and also, when to hire a reviewer. The course will help you learn which resources and terminology databases to use, as well as the advantages and disadvantages of different software.

A kurzus végére képes leszel racionális döntést hozni arról, hogy szakemberre bízod a tanulmányodat fordítását vagy inkább megírod te, továbbá mikor érdemes lektor segítségét igénybe venni. A kurzus segítséget nyújt abban, hogy milyen forrásokat, terminológiai adatbázisokat érdemes használnod, valamint a különböző szoftverek előnyeit és hátrányait is megtanulhatod.

Előadó(k)
Dr. Thomazy Gabriella, Translator specialising in Technical, Economic and Social Sciences PhD in Military Sciences, educational background in Sociology, HR Management, and Education Studies
Máté Katalin, Translator specialising in Economics, Technology and EU, Dramaturge, Economist and Tax Consultant
Adatok
Kurzuskód: PHDLA1124
Ideje: 2024.05.09. 14:15 - 16:00
Helyszín: Online Teams meeting
Mely doktori iskola részére: összes
Résztvevők ajánlott száma: 5-30
Kiknek ajánljuk: Hungarian PhD and PhD candidates / International PhD students at BME (SH)